Свободни места за лекари специализанти

       Свободни места за лекари специализанти в  ” МБАЛ Пулс” АД:

I. „МБАЛ Пулс” АД-Благоевград,  обявява свободни места за лекари, специализанти,  както следва:

 1. Лекар, специализант по „Нервни болести” – 1(едно) място;
 2. Лекар, специализант по „Ортопедия и травматология” – 1(едно) място;
 3. Лекар, специализант по „Образна диагностика” – 1(едно) място;
 4. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение” – 2(две) места;
 5. Лекар, специализант по „Хирургия” – 1(едно) място;
 6. Лекар, специализант по „Урология” – 1(едно) място;
 7. Лекар, специализант по „Пневмология и фтизиатрия” – 1(едно) място,
 8. Лекар, специализант по „Нефрология” – 1(едно) място.

II. Изисквания към кандидатите:

 1. Да притежават придобита образавателно - квалификационна степен

„Магистър” по Медицина;

 1. Да са членове на Български лекарски съюз:
 2. Да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер.

 

За допълнителна информация тел. 0893 623 237